TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG THƯƠNG BINH DUY TIÊN NAM HÀ NGÀY 14/10/2008